Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Aktualności

RSS
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

  Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada powiatu ocenia pracę organu wykonawczego - zarządu - w zakresie działalności finansowej powiatu.
  Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok, oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i RIO go opiniuje. RIO jest profesjonalnym organem kontrolno-nadzorczym, jej opinia jest obiektywnym stanowiskiem, a ustawodawca wprowadzając wymóg zaopiniowania wniosku absolutoryjnego przez RIO miał na celu odpolitycznienie procedury absolutoryjnej.
  Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r

 • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Inwestycje drogowe Powiatu Wieruszowskiego w 2017 roku

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zapoznał radnych Rady Powiatu na XLIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego m.in. o realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. w 2017 roku . Powiat Wieruszowski zrealizował inwestycje drogowe o wartości 9.940.673,77 zł. Kwota ta pozwoliła na przebudowanie 11,2 km. dróg, wybudowanie 374 mb. chodników oraz wyremontowanie masą mineralno-asfaltową 11.087m2 dróg powiatowych.Inwestycje finansowane były ze środków własnych, pozyskanych z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów gminnych.

 • Aktualne prace drogowe w powiecie wieruszowskim

  Do obecnie wykonywanych prac drogowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie należą następujące inwestycje:

  „Przebudowa drogi powiatowej 4729E w m. Wieruszów'',

  „Przebudowa DP 4710E Piaski – Lututów”,

  „ Przebudowa DP 4726E Dzietrzkowice – Kol. Dzietrzkowice – Wójcin oraz 4716E Radostów Pierwszy – Radostów Drugi”.

 • Talent, praca, pasja - drogą do sukcesu!

  Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go obro­bi i war­tość mu wielką nada. Stanisław Staszic.

 • Udział Powiatu w Zebraniu Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

  W dniu 22 marca 2018 roku w Sali Bankietowej w Hipolitach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

  Mając na uwadze wkład podmiotu w funkcjonowanie regionu oraz współpracę Powiatu Wieruszowskiego z Bankiem w spotkaniu gościli przedstawiciele Samorządu Powiatu Wieruszowskiego, w osobie Sekretarza Powiatu Stefana Pietrasa.

 • Przebudowa drogi Klatka-Parcice

  Remont drogi powiatowej na odcinku Klatka - Parcice był kluczowym tematem ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego.

 • Spotkanie mieszkańców powiatu wieruszowskiego z doradcami energetycznymi WFOŚiGW

  Tematyka termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii została omówiona podczas konsultacji zorganizowanych z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, które odbyły się 22 marca br..

Script logo StudioStrona.pl