Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Aktualności

RSS
 • 8 milionów na pomysły mieszkańców Województwa Łódzkiego

  Rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego!

  Spotkanie informacyjne dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego odbędzie się 6 kwietnia br. (piątek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 • Kilka słów o rodzinnej pieczy zastępczej…

  Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.

 • Podjęto uchwałę w sprawie podziału środków PFRON w 2018 r.

  W dniu 28 marca 2018 r. Rada Powiatu Wieruszowskiego podjęła uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

  Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada powiatu ocenia pracę organu wykonawczego - zarządu - w zakresie działalności finansowej powiatu.
  Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok, oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i RIO go opiniuje. RIO jest profesjonalnym organem kontrolno-nadzorczym, jej opinia jest obiektywnym stanowiskiem, a ustawodawca wprowadzając wymóg zaopiniowania wniosku absolutoryjnego przez RIO miał na celu odpolitycznienie procedury absolutoryjnej.
  Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r

 • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Inwestycje drogowe Powiatu Wieruszowskiego w 2017 roku

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zapoznał radnych Rady Powiatu na XLIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego m.in. o realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. w 2017 roku . Powiat Wieruszowski zrealizował inwestycje drogowe o wartości 9.940.673,77 zł. Kwota ta pozwoliła na przebudowanie 11,2 km. dróg, wybudowanie 374 mb. chodników oraz wyremontowanie masą mineralno-asfaltową 11.087m2 dróg powiatowych.Inwestycje finansowane były ze środków własnych, pozyskanych z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów gminnych.

 • Talent, praca, pasja - drogą do sukcesu!

  Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go obro­bi i war­tość mu wielką nada. Stanisław Staszic.

Script logo StudioStrona.pl