Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • XLIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   OK-BR.0002.42018

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

   XLIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  • Powiatowa muzyczna rywalizacja

   W niedzielne popołudnie (15 kwietnia br.) przeprowadzono w Bolesławcu organizowane przez miejscowe Gminne Centrum Kultury oraz Powiat Wieruszowski muzyczne przedsięwzięcie z udziałem mieszkańców naszego regionu.

   Występy uczestników były oceniane przez komisję jurorską. Rozdanie nagród, ufundowanych między innymi przez Powiat Wieruszowski, odbyło się z udziałem wicestarosty wieruszowskiego.

Aktualności

RSS
 • Kilka słów o rodzinnej pieczy zastępczej…

  Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.

 • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Inwestycje drogowe Powiatu Wieruszowskiego w 2017 roku

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zapoznał radnych Rady Powiatu na XLIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego m.in. o realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. w 2017 roku . Powiat Wieruszowski zrealizował inwestycje drogowe o wartości 9.940.673,77 zł. Kwota ta pozwoliła na przebudowanie 11,2 km. dróg, wybudowanie 374 mb. chodników oraz wyremontowanie masą mineralno-asfaltową 11.087m2 dróg powiatowych.Inwestycje finansowane były ze środków własnych, pozyskanych z budżetu państwa oraz z budżetów samorządów gminnych.

 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

  Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada powiatu ocenia pracę organu wykonawczego - zarządu - w zakresie działalności finansowej powiatu.
  Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok, oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i RIO go opiniuje. RIO jest profesjonalnym organem kontrolno-nadzorczym, jej opinia jest obiektywnym stanowiskiem, a ustawodawca wprowadzając wymóg zaopiniowania wniosku absolutoryjnego przez RIO miał na celu odpolitycznienie procedury absolutoryjnej.
  Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r

 • Aktualne prace drogowe w powiecie wieruszowskim

  Do obecnie wykonywanych prac drogowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie należą następujące inwestycje:

  „Przebudowa drogi powiatowej 4729E w m. Wieruszów'',

  „Przebudowa DP 4710E Piaski – Lututów”,

  „ Przebudowa DP 4726E Dzietrzkowice – Kol. Dzietrzkowice – Wójcin oraz 4716E Radostów Pierwszy – Radostów Drugi”.

 • Talent, praca, pasja - drogą do sukcesu!

  Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go obro­bi i war­tość mu wielką nada. Stanisław Staszic.

 • Śniadania wielkanocne w naszym regionie

  Śniadania wielkanocne organizowane przez mieszkańców powiatu wieruszowskiego już na stałe wpisały się w tradycję regionu.

  Pierwsze wielkanocne śniadanie, w którym uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek odbyło się 22 marca br. w Centrum Kultury Wsi w Łubnicach. Spotkanie zostało przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Łubniczanki na Szlaku Bursztynowym oraz Stowarzyszenie Klub Seniora 50+.

 • Przebudowa drogi Klatka-Parcice

  Remont drogi powiatowej na odcinku Klatka - Parcice był kluczowym tematem ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl