Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

,,Szansa na nowy start’’

Krajowe Stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start’’ w ramach Osi Priorytetowej X ,,Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie’’, Działania nr X. 2 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw’’, Poddziałania X.2.2  ,,Wdrożenie programów typu outplacement’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie łódzkim, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidzianych do zwolnienia luz zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu zakładającym dwie ścieżki do wyboru:

  1. Ścieżka przekwalifikowania (doradztwo, szkolenia i staże)
  2. Ścieżka samozatrudnienia (dotacje na założenie działalności gospodarczej)

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 01, a także na stronie internetowej: http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.

Script logo StudioStrona.pl