Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Biuro Związku Powiatów Polskich informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W gronie instytucji zaproszonych do zgłaszania przedsiębiorców z całej Polski znalazł się także Związek Powiatów Polskich.

Na stronie internetowej www.prezydent.pl http://www.prezydent.pl udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z siedmiu kategorii.
Link bezpośredni to: https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania .

Biuro Związku Powiatów Polskich zaprasza do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych, które zasługują na uhonorowanie.

Propozycje (na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie) wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do dnia 1 września br. (decyduje data wpłynięcia do Związku Powiatów Polskich) na adres:
Związek Powiatów Polskich,
33-303 Nowy Sącz, skr. poczt. 87
oraz edytowalną wersję elektroniczną na:
adres: ac@zpp.pl .

Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we wnioskach. Prosi również, aby pod każdym wnioskiem znalazł się podpis przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa oraz Starosty Powiatu – Powiat Wieruszowski serdecznie zaprasza
do współpracy!
*kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie:
- tel: 62 78 13 378,
- e-mail: pjany@powiat-wieruszowski.pl .

W przypadku pytań dotyczących Nagrody możliwy kontakt z Grzegorzem Kozyrą – tel: 22 695 11 63, mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl .

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest Alicja Cisowska, mail: ac@zpp.pl .

 

 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl