Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

I Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

W dniu 23 listopada br. odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Sesję rozpoczęto od wręczenia nowo wybranym radnych zaświadczeń o wyborze. Wręczenia dokonała  Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie Pani Marzęna Piluch – Tycę. Następnie radni złożyli ślubowanie. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Powiatu Wieruszowskiego na kolejne 5 lat został radny Andrzej Żóraw, wiceprzewodniczącymi zostały radne: Wiesława Lewik i Irena Dundziak. Radni mieli możliwość zapoznania się z informacją Zarządu Powiatu Wieruszowskiego oraz sprawozdaniem z V kadencji Rady Powiatu Wieruszowskiego. W głosowaniu tajnym dokonano również wyboru Starosty, Wicestarosty oraz Członków Zarządu. Starostą pozostał Andrzej Szymanek, Wicestarostą został wybrany Stefan Pietras, a  Członkami Zarządu – Adam Musiała oraz Piotr Kowalczyk. Starosta oraz Przewodniczący Rady podziękowali Panu Mirosławowi Urbasiowi za 12 lat pracy na stanowisku Wicestarosty oraz Członkom Zarządu Ryszardowi Starkowi oraz nieobecnemu Mirosławowi Krzyżanowskiemu. Radni poprzez głosowanie jawne powołali Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wieruszowskiego, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisje Stałe, tj. Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Spraw Społecznych i Samorządności. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym począwszy od I sesji VI Kadencji Rady Powiatu Wieruszowskiego wszystkie obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co zostało uczynione.

Script logo StudioStrona.pl