Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja dotycząca ponownego zamontowania zasuw na jazach zlokalizowanych na rzece Prośnie

W związku z narastającym w naszym kraju problemem suszy, w dniu 15 lipca 2019 roku Zarząd Powiatu Wieruszowskiego skierował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismo z apelem o ponowne zamontowanie zasuw na jazach zlokalizowanych na rzece Prośnie. Przypomniał, że wbrew stanowisku poprzedniego administratora rzeki Prosny tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, regulacja przepływu wody za pomocą jazów miała służyć nie tylko rolnictwu, ale również zapobiegać erozji dna rzecznego i minimalizować negatywne skutki dla środowiska, jakie przyniosła regulacji rzeki. W związku z faktem,  iż w bieżącym roku minie 14 lat od zdemontowania zasuw zwrócił się z prośbą o zrewidowanie skutków dotychczasowej polityki i wyciągnięcie z niej wniosków.

W odpowiedzi na wyżej przedstawione kwestie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie poinformowały, że demontaż urządzeń piętrzących na jazach był następstwem samowolnego manewrowania nimi przez osoby postronne i systematyczne niszczenie. Ponadto, podobnie jak poprzedni administrator rzeki Prosny tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zajęło stanowisko, że istnieje możliwość przywrócenia piętrzeń na rzece Prośnie, ale jedynie przez zainteresowane osoby, które:

  • uzyskają pozwolenia wodnoprawne,
  • pokryją koszty sporządzenia dokumentacji,
  • będą uczestniczyć w kosztach utrzymania wód, budowli i urządzeń niezbędnych do realizacji pozwoleń,
  • zapewnią stałą obsługę jazów,
  • będą ponosić cykliczne opłaty za pobór wód i odpowiedzialność za manewrowanie jazami.

Z tak przedstawionego stanu rzeczy jednoznacznie wynika, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest zainteresowane piętrzeniem wód rzeki Prosny i nie zamontuje ponownie zasuw. 

Script logo StudioStrona.pl