Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

INFORMACJA STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Wieruszowskiego.

Możliwe jest wyłącznie korzystanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Aby uzyskać poradę telefonicznie lub mailowo należy wysłać na adres e-mail starostwo@powiat-wieruszowski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wzór wniosku wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do niniejszej informacji.

SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO WNIOSKU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NALEŻY:

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

bądź

- pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów z adnotacją: „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.

 Wówczas radca prawny/adwokat udzielający porady skontaktuje się z wnioskodawcą
w sposób wskazany przez niego we wniosku.

 

Wniosek wraz z oświadczeniem MOŻNA SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. 

Opinie o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim można złożyć po udzielonej pomocy na karcie pomocy części B telefonicznie pod nr telefonem 62 7813940, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: starostwo@powiat-wieruszowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe
w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 62 78 13 370

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl