Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny

    W Gminnym Ośrodku Kultury w Galewicach odbyło się uroczyste podsumowanie XIX  Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „KRAJOBRAZ  POWIATU  WIERUSZOWSKIEGO ”.

    

  • Zawiadomienie

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zawiadamia, że:

   1. W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa powiatowego w Wieruszowie odbył się przetarg nieograniczony ustny.

   2. Przedmiotem przetargu był garaż nr 10, usytuowany na działce nr 147, położonej w Wieruszowie.

   3. Liczba osób dopuszczonych – jedna , niedopuszczonych- brak,

   4. Cena wywoławcza czynszu – 83,00 zł + należny podatek VAT, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 84,00 zł  + należny podatek VAT

   5. Nabywcą nieruchomości został Pan Ryszard Waldemar Skulski

LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.11.2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 18 października 2018r. (czwartek) o godz. 1200
w Wieruszowskim Domu Kultury w Wieruszowie odbędzie się:

LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 września 2018r.;
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawana nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.
6. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2017/2018.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach: - egzaminów maturalnych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu - nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Oddanie do użytku zakończonych inwestycji pn.:
1) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka Parcice – Chorobel”;
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów – Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice – Wójcin”.
11. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl