Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 7 listopada 2018 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości – garażu blaszanego, oznaczonego nr 11, położonego w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego 15,  przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
   Nr  478/2018 z dnia   7 listopada 2018 r.

  • Nowe pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

   Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych.

LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.12.2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 14 listopada 2018r. (środa) o godz. 13 00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 18 października 2018r.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Ocena stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu wieruszowskiego w 2017 roku.
6. Informacja o zrealizowanych w 2018r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego
i planowanych na 2019r.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego;
5) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2019r.
6) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu;
7) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
8. Informacja:
1) Starosty Wieruszowskiego o złożonych przez Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oświadczeniach majątkowych za 2017r.;
2) Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych przez Radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego oświadczeniach majątkowych za 2017r.;
3) Naczelników Urzędów Skarbowych o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

 

Script logo StudioStrona.pl