Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach. Zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej. Prosimy o zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji do pracy w komisji do dnia 9 grudnia 2019r. do godziny 15:00 (decyduje data wplywu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie), na adres:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów
e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl
faks: 62 78 31 995


Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu komisji i opiniowanie złożonych ofert. Posiedzenie komisji odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Członkami komisji nie mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie. Wyboru kandydatów do komisji dokona Zarząd Powiatu Wieruszowskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 13 grudnia 2019r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, tel. 62 78 31 995.

Script logo StudioStrona.pl