Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019r. zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji do pracy w komisji do dnia 28 grudnia 2018r. do godziny 15:00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pocztą elektroniczną, tradycyjną (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie), na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

 

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu komisji i opiniowanie złożonych ofert. Posiedzenie komisji odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Członkami komisji nie mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, tel. 062 78 13 378.

Script logo StudioStrona.pl