Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Ogłoszenie

  • fotogaleria

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124 a, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Starosta Wieruszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:

w obrębie Prusak, gmina Sokolniki, oznaczonej jako działka nr 272 o pow. 1,3000 ha

w celu wykonania remontu istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia

Wzywa się wszystkie osoby, które roszczą sobie prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia oraz do przedstawienia swoich praw na piśmie i złożenia stosownych dokumentów.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,

kontakt tel.: Łukasz Siubiak nr tel. 62 7813396, w każdy dzień roboczy, w godz. od 800 -1500.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu udostępnienia nieruchomości.

Script logo StudioStrona.pl