Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Ogłoszenie konkursów służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”:
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

 

Termin składania wniosków:

I runda od 28 lutego 2019 r. godz. 00:00 do 8 marca 2019r. godz. 14:00,
II runda od 3 czerwca 2019 r. godz. 00:00 do 14 czerwca 2019 r. godz. 14:00,
III runda od 9 września 2019 r. godz. 00:00 do 20 września 2019r. godz. 14:00,
IV runda od 16 grudnia 2019r. godz. 00:00 do 23 grudnia 2019r. godz. 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

-instytucje pomocy i integracji społecznej podmioty ekonomii społecznej
-jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
-organizacje pozarządowe
-kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
-przedsiębiorcy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

 

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 40 210 119 PLN, w tym:

I runda 8 188 309 PLN,
II runda 7 000 000 PLN,
III runda 18 021 810 PLN,
IV runda 7 000 000 PLN.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

Script logo StudioStrona.pl