Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  • fotogaleria

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego działając na podstawie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Miasto Wieruszów, gmina Wieruszów, oznaczonych, jako działki nr 10.144/1, 10.144/2 o łącznej powierzchni 0,1821 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00103169/1 oraz nieruchomości oznaczonej, jako, działka nr 10.145/1 o pow. 0,1229 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00106093/8, stanowiących własność Powiatu Wieruszowskiego.

Przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2022 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nin. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Termin i miejsce przetargu – 12 maja 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr  5.

Cena prawa własności: 1 462 000,00 złotych (słownie złotych: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100)

Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

Warunki przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 219 300,00 złotych ( słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta 00/100) najpóźniej do dnia 6 maja 2022 r. na rachunek bankowy:

Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Wieruszów

33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz z warunkami przetargu określonymi w regulaminie.

3. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem przetargu /parter, pok. Nr 5 / telefon nr 062 78 13 396 /.

Script logo StudioStrona.pl