Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zawiadomienie

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zawiadamia, że:

   1. W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa powiatowego w Wieruszowie odbył się przetarg nieograniczony ustny.

   2. Przedmiotem przetargu był garaż nr 10, usytuowany na działce nr 147, położonej w Wieruszowie.

   3. Liczba osób dopuszczonych – jedna , niedopuszczonych- brak,

   4. Cena wywoławcza czynszu – 83,00 zł + należny podatek VAT, najwyższa cena osiągnięta w przetargu 84,00 zł  + należny podatek VAT

   5. Nabywcą nieruchomości został Pan Ryszard Waldemar Skulski

  • „Transplantacje narządów w Polsce i na świecie - historia, teraźniejszość i przyszłość”

   Wykład prof. dr hab. n. med. Michała Nowickiego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

OGŁOSZENIE Starosty Wieruszowskiego

Na podstawie art. 124 a , art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 121, ze zm.),

Starosta Wieruszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomości położonej:
- w obrębie Mieleszynek, gm. Wieruszów , oznaczonej jako dz. nr 46, o pow. 1,9300 ha,w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN – 15 kV.
Wzywa się wszystkie osoby, które roszczą sobie prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia oraz do przestawienia swoich praw na piśmie i złożenia stosownych dokumentów.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. nr 62 78 1396,  w każdy dzień roboczy, w godz. od 800 -1500.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

Wieruszów, dnia 3 grudnia 2018 r.

 

Script logo StudioStrona.pl