Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wynikach otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego na 2018r.

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 poz. 2030), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) informuje, iż na mocy Uchwały Nr 347/2017 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego na 2018r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Wieruszowskiego postanowił powierzyć prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. Fundacji Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie 49, 96-130 Głuchów. Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę 60 725,88 zł brutto - słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 88/100 zł.

Script logo StudioStrona.pl