Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), a pranie brudnych pieniędzy - bardzo ważne obowiązki nałożone na organizacje pozarządowe

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 ze zm.) zwana dalej „ustawą” nakłada określone obowiązki na fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Obowiązki wynikające z ww. ustawy to między innymi:

1) konieczność przyjęcia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która w szczególności powinna zawierać określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji
o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, sposobu przyjmowania oświadczeń na piśmie czy klient jest osobą zajmująca eksponowane stanowisko polityczne oraz sposobu przechowywania informacji.

2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie.

3) obowiązek rejestracji transakcji, który polega na odnotowywaniu danych dotyczących transakcji w obowiązkowo prowadzonym rejestrze transakcji (obowiązek dotyczy transakcji
o wartości powyżej 15000 euro również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji).

4) obowiązek przeprowadzania bieżącej analizy transakcji; wyniki analiz powinny być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej.

5) rejestr transakcji powinien zawierać następujące dane:

a) datę przeprowadzenia transakcji,

b) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy,

c) kwotę, walutę i rodzaj transakcji,

d) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji,
w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków,

e) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, (to jest w przypadku, gdy transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na charakter i wartość transakcji).

6) Informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy.

 

Celem ww. ustawy jest stworzenie mechanizmu monitorowania wszelkich transakcji
o wartości powyżej 15000 euro, które potencjalnie mogą mieć charakter prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Mimo, iż organizacje pozarządowe bardzo rzadko przyjmują wpłaty lub darowizny w takich kwotach jednak potencjalnie mogą być uczestnikami tego typu transakcji.

Script logo StudioStrona.pl