Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim’’ dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizatorami projektu są:

 • Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie – partner wiodący,
 • Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
 • Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie,
 • Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
 • Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Okres realizacji projektu to 1.11.2017 r. do 31.03.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3 447 915,66 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 3 101 112,69 zł.

Celem głównym projektu jest „Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego”. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wieruszowskiego. tj. 57 osób niesamodzielnych oraz 10 opiekunów faktycznych.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:

- asystenckie dla 12 osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,

- opiekuńcze dla 12 osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu opiekunowie.

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:

- utworzony zostanie na terenie gminy Lututów Dzienny Dom Pomocy, dysponował on będzie 15 miejscami dla osób niesamodzielnych, w/w Dom będzie bezpiecznym miejscem spędzania czasu wolnego osób niesamodzielnych,

- utworzone zostaną w Wieruszowie mieszkania wspomagane dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w tym  1 mieszkanie treningowe dla 3 osób
i 2 mieszkania wspierane dla 6 osób. W mieszkaniach przy wsparciu asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczone będą treningi zmierzające do usamodzielnienia w/w osób. W mieszkaniach wspieranych prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne.

Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów: psychologa, pedagoga, dietetyka. Ponadto opiekunowie faktyczni będą mogli wziąć udział w kursie I pomocy przedmedycznej.

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji przed wyżej wymienionymi grupami osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza w/w kryterium. Pozostałe osoby będą mogły korzystać z usług za częściową odpłatnością.

 

Obecnie projekt został wybrany do dofinansowania, trwają prace zmierzające do podpisania umowy na jego realizację.

 

Script logo StudioStrona.pl