Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Punkt informacyjno-doradczy w ramach realizacji projektu "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców"

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, że od 19 października 2020 r. na terenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) działać będą punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej.

 

ZADANIEM PUNKTÓW JEST ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG W ZAKRESIE:

 • doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa);
 • doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego);
 • porad prawnych;
 • pomocy psychologa;
 • doradztwa kulturowego;
 • pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów;
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.);
 • pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

 

Punkty działają w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, na wizyty należy umawiać się za pomocą poczty elektronicznej (mailowo):

skierniewice@punktinfo.pl

lodz@punktinfo.pl

lub telefonicznie pod numerem: 600 98 55 11.

 

 

Szczegółowy harmonogram działalności punktów będzie dostępny od 19 października br. na stronie internetowej ww. projektu pn. ,,Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców’’, dostępnej pod adresem: http://fami8.lodzkie.eu/page/ .

 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl