Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 1000 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie  odbyło się spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie bieżących problemów komunikacyjnych, dowozu młodzieży do szkół średnich oraz organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu wieruszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przewoźnicy PKS Wieluń i PKS Kluczbork oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Starosta apelował do przewoźników o zwiększenie połączeń komunikacyjnych umożliwiających młodzieży dojazd do szkół ponadpodstawowych przy jednoczesnym rozważeniu skrócenia tras przejazdu. Włodarze gmin zobowiązali się przekazać do powiatu informacje o ilości uczniów klas 8 zamieszkujących poszczególne miejscowości, co pozwoli na dostosowanie tras przejazdu autobusów do aktualnych potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych.

W dalszej części spotkania poruszono temat opracowania projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegającego na utworzeniu i funkcjonowaniu w powiecie Centrum Usług Środowiskowych. Koncepcja tworzenia Centrum Usług Środowiskowych zakłada świadczenie – w ramach jednego projektu – kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych odpowiadających na lokalne potrzeby, zdiagnozowane na danym terenie. Odbiorcami wsparcia będą osoby niesamodzielne (ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność) i ich najbliższe otoczenie. Starosta zachęcał włodarzy gmin do wzięcia udziału w projekcie, który byłby kontynuacją działań realizowanych aktualnie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków ww. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejnym tematem spotkania było rozważenie możliwości opracowania przez powiat wspólnie z gminami zintegrowanej strategii ścieżek i tras rowerowych  na terenie powiatu wieruszowskiego. W zależności od możliwości gmin w zakresie dysponowania gruntami czy to w pasie drogowym dróg gminnych, czy poza nim, które mogłyby być zagospodarowane pod ciągi rowerowo-piesze, mogłyby zostać skoordynowane i ujęte w ciąg lub ciągi rowerowo-piesze z włączeniem dróg i terenów powiatu wieruszowskiego. Burmistrz Wieruszowa i Wójtowie Gmin wyrazili wolę podjęcia współpracy z Samorządem Powiatu Wieruszowskiego przy opracowywaniu „Zintegrowanej Strategii ścieżek i tras rowerowych”.

Script logo StudioStrona.pl