Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

VII Sesja - informacje

W dniu 24 kwietnia 2019 roku radni powiatowi obradowali na VII sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2018, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016 – 2021, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2018 roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla powiatu wieruszowskiego. Ponadto, podczas obrad podjęto Uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r. oraz Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. Do budżetu powiatu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022, na realizację którego wsparcia finansowego udzieliły gminy: Sokolniki, Wieruszów, Bolesławiec i Lututów.

Wicestarosta w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego pogratulował uzyskania przez Panią Elżbietę Ochocką wyróżnienia, jednego z nielicznych w skali kraju, uzyskanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pełnienie funkcji Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie od 20 lat. Podkreślił, że wyróżnienie to jest podziękowaniem i uhonorowaniem jej pracy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia  w rozwiązywaniu  problemów codziennego życia.

Podczas sesji, w związku ze zbliżającymi się obchodami 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał referat okolicznościowy,  w którym podkreślił, że konstytucja stanowi najważniejszy akt prawny obowiązujący w państwie, akt o szczególnym znaczeniu, określający zasady działania wszystkich organów państwa, ich wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki obywateli (transmisja sesji)

Script logo StudioStrona.pl