Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

   Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Wydłużony termin składania wniosków o zmianę decyzji w zakresie gospodarki odpadami do 5 marca 2020r.

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie informuje, że został wydłużony termin z 5 września 2019 r. do 5 marca 2020r. na składanie wniosków o zmianę decyzji w zakresie:
- zezwoleń na zbieranie odpadów,
- zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
- pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
Wniosek o zmianę ww. decyzji musi zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawy nowelizującej w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną
z mocy prawa.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579)
posiadacz odpadów we wniosku o zmianę zezwolenia zobowiązany jest podać:

1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:
1) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy  o odpadach;
3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, ostatecznej decyzji
o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;
6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów nie jest starosta, a marszałek województwa.
Okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. 

Script logo StudioStrona.pl