Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

XVI Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

W dniu 1 października 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie przedstawicieli powiatów wspólnie realizujących projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na wstępie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego przedstawione zostało sprawozdanie Kierownika Projektu z bieżącej realizacji zadań w ramach projektu. Realizacja zadania dotycząca dostarczenia baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jest w fazie podpisywania umów z firmami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na określone części dla poszczególnych powiatów. Dla Powiatu Wieruszowskiego będzie wykonana baza EGiB dla jednostki ewidencyjnej m. Wieruszów, gm. Wieruszów oraz gm. Bolesławiec. Zadanie to będzie realizowała firma „GEOSYTEM” Łukasz Kuropka z Sycowa.

Dostarczenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), jako kolejne zadanie realizowane w ramach projektu, przebiega zgodnie z przedstawionymi harmonogramami prac. Firmą wykonującą to zadanie dla Powiatu Wieruszowskiego jest OPGK Olsztyn. Bazą danych GESUT zostanie zasilony powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny dla obszaru m. Wieruszowa, gm. Wieruszów oraz gm. Łubnice.

Zakup infrastruktury informatycznej to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu, na które ogłoszono przetarg.

W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego Pana Tomasza Kontarskiego, podczas spotkania dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski.

 

Script logo StudioStrona.pl