Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

XXIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
          1) XXII Sesji  Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku;
          2) XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 3 lipca 2020r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
          1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego;
          2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wieruszowskiego;
          3) zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi;
          4) zmieniająca uchwalę w sprawie rozpatrzenia skargi;
          5) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa;
          6) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok;
          7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026;
          8) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za I półrocze 2020r.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2020 rok.
 8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za I półrocze 2020 roku.
 9. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. zo.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za 2019r., w tym bezpieczeństwo pacjentów w zakresie zapewnienia opieki przez pryzmat wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia.
 10. Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Powiatu Wieruszowskiego:
          1) Nadzór Wodny w Kaliszu;
          2) Nadzór Wodny w Kępnie;
          3) Nadzór Wodny w Wieluniu;
          4) Nadzór Wodny w Wieruszowie.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 12. Zapytania zwykłe i odpowiedzi
 13. Zakończenie obrad.
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl