Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

W dniach 29 – 30 września 2020 roku w Ossie odbyło się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W Zgromadzeniu uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.

W przeddzień Zgromadzenia tj. 28 września odbyła posiedzenie Komisja Rewizyjna, która dokonała kontroli zgodności działań organów Związku ze Statutem i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego oraz kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, wydając pozytywną opinię zarówno do sprawozdania z działalności Związku w 2019 roku, jak i do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne, ze względu na panującą pandemię COVID-19, odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski. Starosta Andrzej Szymanek wybrany został na sekretarza Zgromadzenia. Głównym tematem obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu ZPP w 2019 roku i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Przyjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na 2020 rok. W dalszej części omówiono sytuację szpitali powiatowych, walkę z koronawirusem, a także wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok.

Na Zgromadzenie Ogólne starosta Andrzej Szymanek złożył 3 wnioski, które dotyczyły: finansowania POZ i szpitali, dokonania zmian przepisów prawa w celu jednoznacznego uregulowania zasad funkcjonowania lekarzy stwierdzających zgon (tzw. koronerów) oraz powołania struktury organizacyjnej skupiającej byłych samorządowców, którzy zakończyli działalność zawodową, a chcieliby w dalszym ciągu wykazywać aktywność społeczną i służyć głosem doradczym oraz doświadczeniem.

Podczas posiedzenia Zgromadzenie Ogólne ZPP przyjęło 8 stanowisk dotyczących: współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług, edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą, szpitali powiatowych, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych, wynagrodzeń w sektorze samorządowym, roli powiatów w zapewnieniu mobilności oraz ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego zapoznali się też z prezentacjami partnerów – firmy Supra Brokers na temat pracowniczych planów emerytalnych oraz firmy Mała Polska Flota Powietrzna na temat powiatowej sieci lotnisk biznesowo-ratowniczych.

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl