Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.12.2017

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z:
1) XXXVII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 października 2017r.;
2) XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 8 listopada 2017r.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego;
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego;
3) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego;
4) w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego;
5) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8) w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym;
9) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2018r.
6. Ocena Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Wieruszowskiego w 2016r.
7. Informacja o zrealizowanych w 2017r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego
i planowanych na 2018r.
8. Informacja z Urzędu Skarbowego w Kluczborku o złożonym oświadczeniu majątkowym.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.
Z poważaniem

 

Script logo StudioStrona.pl