Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z:
1) XXXIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 czerwca 2017r.;
2) XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 21 lipca 2017r.
4. Wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) w sprawie połączenia środowiskowych domów samopomocy;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z realizacji planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za I półrocze 2017r.
8. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za rok 2016.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl