Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

  • Informacja o zmianie dyżuru nieodpłatnej pomocy prawnej

   Z uwagi, że Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynne, dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej przypadający na ten dzień zostanie odpracowany przez adwokata w dniu 23 grudnia 2019r. (poniedziałek) w godz. 8:00-12:00.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”

Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostatecznie listę zadań drogowych, które będą realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy o środki na realizację zadań objętych listą wnioskowały jeszcze w 2018r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  

Powiat Wieruszowski będzie w 2019r. realizował zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”                     

Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej obustronnie krawężnikami 15x30. Konstrukcję drogi stanowi warstwa ścieralna grub. 4 cm, warstwa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Poszerzenie drogi wykonane zostanie z warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej betonu asfaltowego grubości 4 cm i 5 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego grub. 22 cm układanego w dwóch warstwach.

Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg rowerowo – pieszy o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na dł. 1489,0 m. W ciągu przebudowywanej drogi wykonane zostaną chodniki na łącznej dł. 125,5 m.                                 

W km 0+115 zainstalowana będzie aktywna tablica o zmiennej treści informująca o prędkości pojazdów na drodze oraz monitorująca natężenie ruchu pojazdów.

Zjazdy lewostronne i prawostronne do posesji wykonane będą z kostki brukowej betonowej, do granicy pasa drogowego, podbudowa zjazdów i ciągu rowerowo-pieszego wykonana będzie z kruszywa łamanego.

Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane za pomocą przykrawężnikowego ścieku bitumicznego do sieci wpustów i odprowadzone do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz do rowów przydrożnych. Przebudowywana droga na całej długości zostanie odwodniona do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów deszczowych oraz rowów przydrożnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 E obejmuje swym zakresem przebudowę dwóch skrzyżowań.  W ramach przebudowywanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E  zaprojektowano wykonanie ciągu rowerowo-pieszego, chodników, poprawiona zostanie geometria skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu oraz poprawą widoczności. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania przejście dla pieszych w okolicy szkoły zostanie wyposażone w oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz aktywny znak „STOP”. Wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozwiązaniami wpływającymi na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drodze. Na odcinku drogi powiatowej nr 4722 E w km 0+027 przy bocznym wejściu do szkoły zostanie wybudowany peron przystankowy, ze względu na zatrzymujący się w tym miejscu autobus szkolny.                                   W obrębie przebudowywanego skrzyżowania w km 1+486 poprawiona zostanie geometria skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu.

Kwota dofinansowania: 1.365.019,00 zł

Całkowita kwota inwestycji: 2.730.039,72 zł

 

Script logo StudioStrona.pl