Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostatecznie listę zadań drogowych, które będą realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy o środki na realizację zadań objętych listą wnioskowały jeszcze w 2018r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  

Powiat Wieruszowski w 2019r. realizował zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”                     

Przebudowa drogi zakładała poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej obustronnie krawężnikami 15x30. Konstrukcję drogi stanowiła warstwa ścieralna grub. 4 cm, warstwa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Poszerzenie drogi wykonano z warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej betonu asfaltowego grubości 4 cm i 5 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego grub. 22 cm układanego w dwóch warstwach.

Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg rowerowo – pieszy o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na dł. 1489,0 m. W ciągu przebudowywanej drogi wykonano chodniki na łącznej dł. 125,5 m.                                 

W km 0+115 zainstalowano aktywną tablicę o zmiennej treści informującą o prędkości pojazdów na drodze oraz monitorującą natężenie ruchu pojazdów.

Zjazdy lewostronne i prawostronne do posesji wykonano z kostki brukowej betonowej, do granicy pasa drogowego, podbudowę zjazdów i ciągu rowerowo-pieszego wykonano z kruszywa łamanego.

Wody opadowe i roztopowe zebrano za pomocą przykrawężnikowego ścieku bitumicznego do sieci wpustów i odprowadzono do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz do rowów przydrożnych. Przebudowana droga na całej długości została odwodniona do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów deszczowych oraz rowów przydrożnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 E obejmuje swym zakresem przebudowę dwóch skrzyżowań.  W ramach przebudowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E  wykonano ciąg rowerowo-pieszy, chodniki, poprawiono geometrię skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu oraz poprawą widoczności. W obrębie przebudowanego skrzyżowania przejście dla pieszych w okolicy szkoły zostało wyposażone w oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz aktywny znak „STOP”. Wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozwiązaniami wpływającymi na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drodze. Na odcinku drogi powiatowej nr 4722 E w km 0+027 przy bocznym wejściu do szkoły został wybudowany peron przystankowy, ze względu na zatrzymujący się w tym miejscu autobus szkolny. W obrębie przebudowanego skrzyżowania w km 1+486 poprawiono geometrię skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu.

Kwota dofinansowania: 1.365.019,00 zł

Całkowita kwota inwestycji: 2.730.039,72 zł

 

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

Script logo StudioStrona.pl