Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostatecznie listę zadań drogowych, które będą realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy o środki na realizację zadań objętych listą wnioskowały jeszcze w 2018r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  

Powiat Wieruszowski w 2019r. realizował zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”                     

Przebudowa drogi zakładała poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej obustronnie krawężnikami 15x30. Konstrukcję drogi stanowiła warstwa ścieralna grub. 4 cm, warstwa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Poszerzenie drogi wykonano z warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej betonu asfaltowego grubości 4 cm i 5 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego grub. 22 cm układanego w dwóch warstwach.

Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg rowerowo – pieszy o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na dł. 1489,0 m. W ciągu przebudowywanej drogi wykonano chodniki na łącznej dł. 125,5 m.                                 

W km 0+115 zainstalowano aktywną tablicę o zmiennej treści informującą o prędkości pojazdów na drodze oraz monitorującą natężenie ruchu pojazdów.

Zjazdy lewostronne i prawostronne do posesji wykonano z kostki brukowej betonowej, do granicy pasa drogowego, podbudowę zjazdów i ciągu rowerowo-pieszego wykonano z kruszywa łamanego.

Wody opadowe i roztopowe zebrano za pomocą przykrawężnikowego ścieku bitumicznego do sieci wpustów i odprowadzono do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz do rowów przydrożnych. Przebudowana droga na całej długości została odwodniona do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów deszczowych oraz rowów przydrożnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 E obejmuje swym zakresem przebudowę dwóch skrzyżowań.  W ramach przebudowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E  wykonano ciąg rowerowo-pieszy, chodniki, poprawiono geometrię skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu oraz poprawą widoczności. W obrębie przebudowanego skrzyżowania przejście dla pieszych w okolicy szkoły zostało wyposażone w oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz aktywny znak „STOP”. Wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozwiązaniami wpływającymi na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drodze. Na odcinku drogi powiatowej nr 4722 E w km 0+027 przy bocznym wejściu do szkoły został wybudowany peron przystankowy, ze względu na zatrzymujący się w tym miejscu autobus szkolny. W obrębie przebudowanego skrzyżowania w km 1+486 poprawiono geometrię skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu.

Kwota dofinansowania: 1.365.019,00 zł

Całkowita kwota inwestycji: 2.730.039,72 zł

 

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

Script logo StudioStrona.pl