Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego

Wpis klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku, przesłanego bezpośrednio lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów podpisanego przez Komitet Założycielski wraz załącznikami.

Krok 1

Wymagane dokumenty:

(oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Wniosek o wpis do ewidencji wraz z załącznikami:
 1. Protokół  z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania zawierający:
  • uchwałę o założeniu klubu,
  • uchwałę o przyjęciu statutu,
  • uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego.
 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis wg. obowiązującego wzoru;
 3. Trzy egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski Klubu;

Po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję władz klubu.

Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję, do ewidencji klubów bezpośrednio lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

Krok 2

Wymagane dokumenty:

(oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Wniosek o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wraz z załącznikami:
 1. Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności
  i uchwałami.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni,
 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie, wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego.

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. 210 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Script logo StudioStrona.pl