Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

§1. 1. Od dnia 8 czerwca 2020 roku uruchamia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Interesanci obsługiwani będą w Wydziale Komunikacji i Dróg, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Biurze Podawczym Urzędu (pokój Nr 18).
3. Interesanci korzystający z możliwości bezpośredniej obsługi, po wejściu do Urzędu będą kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy.
4. Nie dopuszcza się swobodnego przemieszczania interesantów po Urzędzie.
5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz przypadków wskazanych w § 14 ust. 3 powołanego na wstępie rozporządzenia.

§2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.

§3. 1. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Wydziały Urzędu, inne niż wskazane w § 1 ust. 2, zaleca się nadal kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dokumenty, pisma, wnioski wymagające formy pisemnej dla spraw, o których mowa w ust. 1, należy przekazywać listownie pocztą lub osobiście, składając je w zamkniętych, odpowiednio zaadresowanych kopertach do przygotowanego w tym celu pojemnika, wystawionego w holu Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, zawsze w godzinach pracy urzędu od 745 – 1515.
3.Odbiór dokumentów urzędowych nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z pracownikiem Urzędu.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl