Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

§1. W celu zapobiegania szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od dnia 14 kwietnia 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie zamknięte dla interesantów.

§2. Podstawową formą komunikacji będzie kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3. 1. Sprawy pilne i niezbędne wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty z pracownikiem merytorycznym, który jednocześnie określi stopień pilności danej sprawy. 
2. Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem.

§4. Dokumenty, pisma, wnioski wymagające formy pisemnej należy przekazywać listownie pocztą lub osobiście, składając je w zamkniętych, odpowiednio zaadresowanych kopertach do przygotowanego w tym celu pojemnika, wystawionego przed drzwiami wejściowymi do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, zawsze w godzinach pracy urzędu od 745 – 1515.

§5. Dopuszcza się odbiór dokumentów urzędowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sposób określony przez pracownika.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl