Hotspot

Regulamin świadczenia usługi darmowego dostępu do Internetu hotspot

§1 Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • Administrator – wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, oraz Gminy Wieruszów
 • Hotspot – otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie WiFi (standard IEEE 802.11a/b/g/n)
 • Usługodawca – Operatorem bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu jest:
  • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
  • Urząd Gminy w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sieć – bezprzewodowa sieć komputerowa służąca do przesyłu danych oparta na standardzie WiFi w darmowym paśmie częstotliwości 2,4GHz oraz 5GHz.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, która zaloguje się do hotspota.
 • Usługa – usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczona wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Wieruszowie oraz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie (usługa dotyczy tylko wspólnych części użytkowania np: sala sesyjna pok.27, hall na parterze, hall na piętrach, korytarze)
 • Terminal  –  urządzenie  użytkownika, podłączane do Sieci WiFi (notebook, laptop, telefon komórkowy, tablet, itp.)

§2 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi.
 • Korzystanie z usługi odbywa się nieodpłatnie i nie posiada charakteru komercyjnego.
 • Warunkiem koniecznym korzystania z usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu, w przypadku jej braku użytkownik powinien niezwłocznie odłączyć się od hotspotu.
 • Do podłączenia urządzenia przenośnego do Sieci wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g/nSSID sieci to: Hotspot_2.4ghz, Hotspot_5ghz
 • Transmisja radiowa nie jest szyfrowana i nie wymaga jakiegokolwiek uwierzytelniania.
 • Usługodawca nie gromadzi danych, logów użytkownika, oraz nie odpowiada za ich przechowywanie.
 • Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z obowiązku jego przestrzegania.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej : www.powiat-wieruszowski.pl oraz na stronie www.wieruszow.pl i obowiązuje każdego użytkownika.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2019r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§3 Zobowiązania i zastrzeżenia

 • W ramach realizacji usługi, usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Zastrzega on sobie jednak możliwość przerw w działaniu sieci hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe np: brak prądu
 • Obszar, na którym świadczona będzie Usługa obejmuje miasto Wieruszów w następujących lokalizacjach:
  • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
  • Urząd Gminy w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
 • (usługa dotyczy tylko wspólnych części użytkowania np: sala sesyjna pok.27, hall na parterze, hall na piętrach, korytarze)
 • Maksymalna przepustowość dostępna dla użytkowników ograniczona jest do poziomu do 300 MB/s. (download) oraz do 40 MB/s (upload)
 • Usługa hotspot dostępna jest codziennie 24 godziny na dobę.
 • Usługa hotspot nie posiada ograniczeń limitu transferu danych (tj. sumy danych wysłanych oraz odebranych)
 • Ze względów bezpieczeństwa nie ma dostępności do wszystkich usług sieciowych.
 • Usługi sieciowe, do których użytkownik ma dostęp:
  • przeglądanie stron www za pomocą protokołów http, https;
  • odbieranie i wysyłanie poczty – protokoły pop3, pop3s, smtp, smtps, imap, imaps;
  • przesyłanie plików – protokoły FTP.
 • Usługodawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych dóbr będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 • Usługodawca nie odpowiada za korzystanie z sieci niezgodnie z prawem (w tym dokonywania wszelkiego rodzaju oszustw, oraz przestępstw komputerowych za pomocą wykorzystywania przedmiotowego łącza)
 • Usługodawca nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci, oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do urządzenia i z urządzenia użytkownika w Internecie.
 • W przypadku naruszenia zasad  regulaminu, usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do sieci.
 • Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody jakie może ponieść użytkownik na skutek korzystania z usługi, oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  • ujawnienie danych użytkownika;
  • brak dostępu do sieci, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usługi;
 • Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek okoliczności powstałe z winy użytkownika np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika albo nieprzestrzegania postanowień regulaminu i innych przepisów prawa.

§4 Zobowiązania Użytkownika

 • Użytkownik korzystając z usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści, oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad etyki.
 • Korzystanie z sieci będzie się odbywało na wyłączne ryzyko użytkownika.
 • Zalogowanie się do usługi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik usługi zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie hotspotu lub urządzeń innych użytkowników. W szczególności zabronione jest:
  • nieświadome lub świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska przeciążenia Sieci;
  • transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne;
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
  • wykorzystywanie dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym;
  • przesyłanie i udostępnianie treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika, bądź naruszających czyjekolwiek dobra osobiste.
 • Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia podłączonego do sieci przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 • Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony dostępu do hotspotu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
  • usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony;
  • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, zmiana adresu MAC i in.);
  • udostępnianie, oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych;
  • korzystanie z aplikacji p2p;
  • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów dostępowych;
  • wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
 • Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego i nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz naruszać postanowień Regulaminu.

  §5 Pomoc techniczna

 • Administrator nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.

§6 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Łączności, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, umów międzynarodowych.

Na skróty