Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników są w formie skanów.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Niektóre załączniki mają archiwalny charakter informacji lub zostały wytworzone poza urzędem.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Opublikowane zdjęcia mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-10.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Cirkosz, starostwo@powiat-wieruszowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 13 942.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Siedlecki, starostwo@powiat-wieruszowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 13 941.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Rynek, oraz wejście boczne od ul. Mickiewicza.
Wejście główne wyposażone jest w drzwi otwierające się automatycznie, schody z poręczami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony z obu stron poręczami ochronnymi.
Do wejścia bocznego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony z obu stron poręczami ochronnymi.
Przy obu wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed głównym wejściem do budynku wyznaczono i oznakowano jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze na wszystkich trzech kondygnacjach budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wózkiem można podjechać bezpośrednio do wszystkich pomieszczeń gdzie załatwiani są interesanci.
Budynek wyposażony jest w windę która umieszczona jest w środkowej części budynku.
Toalety w budynku nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na skróty