Organizacje pozarządowe

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 ze zm.) zwana dalej „ustawą” nakłada określone obowiązki na fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Obowiązki wynikające z ww. ustawy to między innymi:

 1. konieczność przyjęcia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która w szczególności powinna zawierać określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych, sposobu przyjmowania oświadczeń na piśmie czy klient jest osobą zajmująca eksponowane stanowisko polityczne oraz sposobu przechowywania informacji.
 2. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie.
 3. obowiązek rejestracji transakcji, który polega na odnotowywaniu danych dotyczących transakcji w obowiązkowo prowadzonym rejestrze transakcji (obowiązek dotyczy transakcji o wartości powyżej 15000 euro również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji).
 4. obowiązek przeprowadzania bieżącej analizy transakcji; wyniki analiz powinny być dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. rejestr transakcji powinien zawierać następujące dane:
  1. datę przeprowadzenia transakcji,
  2. dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy,
  3. kwotę, walutę i rodzaj transakcji,
  4. numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków,
  5. uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, (to jest w przypadku, gdy transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na charakter i wartość transakcji).
 6. Informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy.

Celem ww. ustawy jest stworzenie mechanizmu monitorowania wszelkich transakcji o wartości powyżej 15000 euro, które potencjalnie mogą mieć charakter prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Mimo, iż organizacje pozarządowe bardzo rzadko przyjmują wpłaty lub darowizny w takich kwotach jednak potencjalnie mogą być uczestnikami tego typu transakcji.

Portal Organizacji Pozarządowych

Na skróty