Nowy obowiązek organizacji pozarządowych – standardy ochrony małoletnich

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. Między innymi nakłada ona na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich.

Instytucje i placówki pracujące z dziećmi są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich (ustawa ta została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. „ustawą Kamilka”, która weszła w życie 15 lutego 2024r.).

Obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie do 15 sierpnia 2024 r. 

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:

  • organ zarządzający:
    • jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Należą do nich m.in.: przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
    • inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
  • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
  • podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Oznacza to, że również organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, kościelne jednostki, itp.) pracujące z dziećmi mają obowiązek wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich” w swoich organizacjach.

W Ministerstwie Sprawiedliwości działa Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, do którego zadań należy przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co 2 lata. Obecnie w ramach zespołu pracuje jedenaście grup roboczych, które przygotowują wskazówki wraz z przykładowymi wzorami standardów dla różnych rodzajów placówek. 

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, która jest ekspertem w obszarze standardów ochrony dzieci, opracowała i bezpłatnie udostępniła kompleksowe narzędzia niezbędne do wprowadzania standardów, które znajdują się tutaj: https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/organizacje

Na skróty