LIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 25 maja 2023r. odbyła się LIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni obradowali zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Na sesji Radni podjęli 3 uchwały: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 oraz w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

W trakcie sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji w minionym roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi, a także ze sprawozdaniami z działalności w 2022 roku Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

Na skróty