LXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 25 stycznia 2024 roku odbyła się LXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Na sesji Radni podjęli 5 uchwał: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2028, w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026”, w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz w sprawie braku sprzeciwu do uchwały zmieniającej statut związku.

W trakcie sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z  realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2023, z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023, a także z informacją dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2023 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieruszowski.

Tematem obrad były również sprawozdania z działalności w ubiegłym roku: Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

Na skróty