Masz Stowarzyszenie lub Fundację złóż oświadczenie. Komunikat o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 20 - 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1124 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są:

  • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( U. z 2023 r. poz. 166), w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( U. z 2020 r. poz. 2261) w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
    w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

W związku z powyższym, w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Wieruszowskiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.), prosimy o przesłanie stosownej informacji przez podmioty, których w/w ustawa dotyczy. Wypełniony formularz, stanowiący załącznik, podpisany przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji prosimy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. 

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadkach wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Podstawa prawnaustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.)

Na skróty