Projekt pn. ,,Łódzkie pomaga''

Powiat Wieruszowski otrzymał grant w wysokości 146 200 zł  na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8. Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczony na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Chróścin-Wieś.

Na skróty