Raport o stanie powiatu wieruszowskiego za 2022 rok

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

W debacie nad raportem o stanie powiatu wieruszowskiego za 2022 rok mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 29 marca 2023 roku tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu wieruszowskiego za 2022 rok. (Raport zostanie przedstawiony na sesji w dniu 30 marca 2023 roku).

Debata nad raportem o stanie powiatu wieruszowskiego za 2022 rok będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego w dniu 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 13.00.

Forma i sposób przeprowadzenia debaty zostaną przedstawione w miesiącu kwietniu w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej powiatu i przesłanym Radnym Powiatu oraz mieszkańcom, którzy zgłoszą się do debaty.

Na skróty