Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów podpisana

29 lutego 2024 r. Powiat Wieruszowski reprezentowany przez Starostę Stefana Pietrasa i Wicestarostę Marka Kanickiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Kubiak zawarł umowę  na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024–2025. Zakończenie do 30 września 2025 r.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowywanie odcinka ok. 4 km w tym m.in.

 • poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 5,5 i 6,0 m,
 • poszerzenie istniejących chodników do szerokości 2,0 m,
 • wykonanie nowych warstw bitumicznych drogi powiatowej,
 • przełożenie istniejących nawierzchni chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej,
 • budowa parkingu na 7 miejsc postojowych
 • wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • wykonanie nowych zjazdów indywidulanych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • wykonanie nowych zjazdów publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów do gruntów rolnych z kruszywa łamanego,
 • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
 • wykonanie chłonnych poboczy w kruszywa łamanego
 • oczyszczenie, odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów,
 • zabezpieczenie istniejących rowów płytami ażurowymi,
 • przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych pod zjazdami rurami osłonowymi, dwudzielnymi,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie pionowego oznakowania drogi powiatowej.

Wartość całego zadania wynosi 9.991.170,87 zł w tym roboty budowlano–montażowe: 9.969.077,87 zł

Zadanie finansowane jest: w kwocie: 7.999.936,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR., pozostała kwota 1 991 234,87 zł to środki własne Powiatu Wieruszowskiego. Przy sprzyjających okolicznościach istnieje możliwość dofinansowani inwestycji przez Gminę Wieruszów.

Na skróty