Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2023 roku. Zgłoś swojego kandydata!

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2023 r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2024 r.

Wniosek kandydatury powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy: nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres (nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Wieruszowskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek upoważnionych przedstawicieli: szkoły, klubu sportowego, stowarzyszenia, instytucji kultury fizycznej i sportu, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego z terenu powiatu wieruszowskiego, jednostek organizacyjnych statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej);
  • dane zgłaszanej osoby do wyróżnienia bądź nagrody: imię i nazwisko, nazwa, adres, numer PESEL, data urodzenia;
  • nazwę wnioskowanej formy – nagroda lub wyróżnienie;
  • informację dotyczącą wyników, o których mowa w §3 i §4 ww. uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi wyniki;
  • w przypadku trenera oświadczenie lub potwierdzenie pracy z zawodnikami;
  • w przypadku trenera oraz innej osoby przyczyniającej się do popularyzacji i promocji sportu na terenie powiatu wieruszowskiego, dokumenty potwierdzające fakt popularyzacji sportu na terenie powiatu wieruszowskiego wraz z opisem podejmowanych działań;
  • uzasadnienie wniosku;
  • podpis osoby lub osób upoważnionych przez podmiot składający wniosek.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów do dnia 31 maja 2024 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania ww. nagród znajdują się w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (załącznik nr 1).

Do wniosku proszę dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio dla osób dorosłych (załącznik nr 2) lub dzieci (załącznik nr 3).

Laureaci nagród zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia nagród.

Wszyscy zainteresowani złożeniem wniosku zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 4.

Na skróty