Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3780

   Informacja dotycząca zasad pracy Urzędu

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie od czasu wprowadzenia stanu epidemii nie zaprzestało i nie zaprzestaje obsługi interesantów.
   Interesanci po wejściu do Urzędu są kierowani przez wyznaczonego pracownika do właściwego pomieszczenia Urzędu w celu załatwienia sprawy i powinni stosować się do jego zaleceń.
   Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwa po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (z wyprzedzeniem do 2 dni) pod numerem telefonu: 62 78 13 374
   Jednocześnie informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń.
   Przypominamy, że obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:

  • 3898

   Ogólnopolska zbiórka krwi pn. „Drogocenna krew”

   Narodowe Centrum Krwi i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuują współpracę w zakresie honorowego krwiodawstwa. Ogólnopolska zbiórka krwi pod hasłem DROGOCENNA KREW została przedłużona do 2023r.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Założenie Klubu Sportowego

Wpis klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku, przesłanego bezpośrednio lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów podpisanego przez Komitet Założycielski wraz załącznikami.

Krok 1

Wymagane dokumenty:

(oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Wniosek o wpis do ewidencji wraz z załącznikami:
 1. Protokół  z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania wraz z załącznikami:
  • uchwała o założeniu klubu,
  • uchwała o przyjęciu statutu,
  • uchwała o wyborze komitetu założycielskiego.
 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi, pełnoletnich niepozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
 3. Trzy egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski Klubu;
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję władz klubu.

Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję, do ewidencji klubów bezpośrednio lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszów.

Krok 2

Wymagane dokumenty:

(oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Wniosek o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wraz z 3 załącznikami:
 1. Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności
  i uchwałami.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

 • 10 zł od decyzji
  potwierdzającej wpis nowego klubu do ewidencji
  albo wpis do ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu wybranych przez I Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu.

 

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto

33 1020 4564 0000 5402 0060 5071
Gmina Wieruszów

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji lub wniosku o wpis do ewidencji składu osobowego i funkcyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Członków Klubu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy załączyć do właściwego wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni,
 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie, wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego.

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. 210 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Script logo StudioStrona.pl