Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Zmiana danych uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych

Wpis zmiany danych klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku złożonego wraz ze stosownymi załącznikami, w zależności od dokonywanej zmiany, bezpośrednio
w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą pocztową. Wniosek powinien być podpisany przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Klubu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis zmiany danych do ewidencji wraz z odpowiednimi załącznikami jak poniżej, w zależności od dokonywanej zmiany:

 1. Zmiana składu osobowego i funkcyjnego Zarządu / Komisji Rewizyjnej Klubu - wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):
 1. Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu, na którym dokonano wyboru Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję władz wraz z podjętymi uchwałami oraz listą obecności.
 2. W przypadku uzupełnienia składu organów w trakcie kadencji władz w trybie przewidzianym przez statut np. przez dokooptowanie nowych członków w miejsce członków, którzy zrezygnowali z pracy w organach, wymagany jest protokół z zebrania Zarządu / Komisji Rewizyjnej zawierający uchwały o dokonaniu stosownych zmian wraz z listą obecności.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).
 1. Zmiana adresu siedziby Klubu – wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):
 1. Decyzja Zarządu o zmianie adresu siedziby lub uchwała Walnego Zebrania (uchwała lub protokół z zebrania Zarządu wraz z listą obecności lub uchwała Walnego zebrania Klubu-reguluje statut).
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

III. Zmiana statutu, nazwy Klubu, celu i terenu działania – wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu zawierający:
  • porządek zebrania,
  • potwierdzenie zdolności walnego zebrania do uchwalenia zmian statutu (np. stwierdzenie tego faktu przez przewodniczącego zebrania lub załączenie protokołu komisji mandatowej,
  • podjęta uchwała dot. zmiany nazwy Klubu na nową, podpisana przez komisję uchwał i wniosków lub przewodniczącego i protokolanta walnego zebrania,
  • podjęta uchwała dot. zmian statutu lub nowego statutu podpisana przez komisję uchwał i wniosków lub przewodniczącego i protokolanta walnego zebrania,
  • lista obecności na walnym zebraniu z podpisami członków uczestniczących
   w zebraniu.
 2. Dwa egzemplarze - jednolitego tekstu statutu zawierającego uchwalone zmiany lub uchwalonego nowego statutu, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Klubu.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Opłata skarbowa:

 • 10 zł - od decyzji
  potwierdzającej wpis zmiany danych, zgodnych z wnioskiem i załącznikami, do ewidencji

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto

33 1020 4564 0000 5402 0060 5071
Gmina Wieruszów

Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego
i uczniowskie kluby sportowe.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis zmiany danych klubu do ewidencji. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy załączyć do wniosku i złożyć w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie ul Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni.
 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. 210 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Script logo StudioStrona.pl